2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Aynı Kanunun Maddelierinin Değiştirilmesi/Eklenmesi Hakkındaki 3386 Sayılı Kanun ve 13 Mart 2012 Tarih ve 28232 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlülüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereğince, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından İlçemiz Pempeli Köyünde "Tescil Edilen Sit Alanı" ile ilgili alınan 20.12.2018 Tarih ve 5850 Sayılı Kararı aşağıda sunulmuştur.