Arif CANSARAN
                                                      İlçe Nüfus Müdürü

 

                                       

Kurum Adı

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Müdürü

Arif CANSARAN

 

Nüfus Müdürü

1

 Personel Durumu

V.H.K.İ

2

 

Yrd. Hizmetli

1

Personel Bilgileri

Adı/Soyadı

Unvanı

Telefon

Hasan KARAKAYA

V.H.K.İ

0 358 615 22 89

Ahmet KAVAK

V.H.K.İ

0 358 615 22 89

Reyhan KARAÇOBAN

Yrd. Hizmetli

0 358 615 22 89

 

Kuruluş Amacı

(Misyon)

 

Kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel durum sicilinde meydana gelecek nüfus olaylarının doğru bir şekilde kaydedilmesini,

 Kayıtlara esas dayanak belgelerinin düzenli bir şekilde saklanması ve korunmasını,

 Bireylerin ihtiyaç duyduklarında bu bilgileri hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktır.

 

Kuruluş Hedefi

(Vizyon)

 

Mesleki ve sosyal dayanışma içerisinde, sevgi ve saygıyı esas alan, çağdaş bir hizmet sunma anlayışını benimseyen, sürekli sorgulayan, şeffaf, hesap verebilir, örnek ve sevilen bir kurum olmak,

Yapılacak teknolojik değişimler ile bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları bürokratik güçlükleri kolaylaştırmak,

Yeni kimlik kartının tüm işlemlerde kullanılmasını sağlayarak tek adımda hizmet kalitesini oluşturmak.

Araç Durumu

-

 

Bina Durumu

Hükümet Konağı

Bina Alanı

   

Açık Adres

Hükümet Konağı Cumhuriyet Mah. Ş. İsmail Kara Cad. Kat:2 05900 Göynücek/Amasya

Web sitesi

-

E-mail

goynucek05@nvi.gov.tr

Telefon

0 358 615 22 89

Fax

0 358 615 22 89

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Görev çevresi içerisindeki nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek, 

Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,

Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malûl olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek, 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirlenen esaslara göre kayıt örneği veya bilgi vermek, 

Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak,

Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde, zamanında yapmak, 

Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak, 

Nüfus cüzdanı ve uluslararası aile cüzdanı düzenlemek,

Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

Temel Değerler

Hizmet almaya gelen tüm bireyleri güler yüzle karşılamak, taleplerini dikkatlice dinlemek, yapılacak işlemler konusunda doğru yönlendirmek ve kaliteli bir hizmet sunmak, 

Doğruluk, dürüstlük ve etik ilkelerinden ayrılmamak, tertipli, düzenli ve temiz olmak,

Hizmet almaya gelen tüm bireylere eşit muamele yapmak, kesinlikle dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmamak,

Yaşlılarımıza, engelli bireylere, hastalara, şehit yakınlarına ve gazilerimize öncelik vermek, işlemlerini bizzat takip edip sonuçlandırmak, mümkün ise hizmeti bulundukları yere götürmek,

Karar alma sürecinde tüm personelin düşüncelerine yer vermek, sürece katılımlarını sağlamak, 

Görevimiz dahilinde hakkında bilgi sahibi olduğumuz kişilere ait gizli bilgileri açıklamamak ve üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesini engellemek,

Görevimizle ilgili bilgi birikimimizi günün koşullarına ve mevzuat değişikliklerine göre güncellemek, konusunda uzman ve aynı zamanda entelektüel bir çalışan olmak,

İşlemlerimizin süreç ve sonuç aşamalarında ilgilisine bilgi vermek ve yapılan tüm işlemlerin takibi hususunda sorumluluk duymak,

Tüm işlemleri azami olarak hizmet standartları tablosunda belirtilen sürelerde sonuçlandırmak.

 

Önemli Bilgiler
Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur. Doğum bildirimleri, doğumu gerçekleştiren sağlık kuruluşlarına da yapılabilir. Sağlık kuruluşları ve sağlık kuruluşları dışında sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen doğumlar, ilgili sağlık birimince bulunulan yer nüfus müdürlüğüne beş iş günü içinde bildirilir. Bildirimde, doğumun sağlık kuruluşunda veya sağlık personeli nezaretinde olduğunu ispatlayan rapor veya resmi belge ve doğum tescil isteğini belirten form dilekçe yer alır.  (NHK/m.15/1-2)
Çocuğa konulan ad, üç adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan yazılır. (NHK/m.15/5)
Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir.  (NHK/m.22/2)
Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve kimlik kartı örneğine erişebilen kurum ve tüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve nüfus müdürlüğünden talep etmeksizin Kimlik Paylaşımı Sisteminden temin ederler. (NHK/m.45/7)
Kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kişilerin kaydına ulaşmak ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında ilişki sağlamak amacını taşıyan bir numara sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kişiye bir defa verilir ve değiştirilemez. (NHK/m.46/1)
Faydalanılan kamu hizmetleriyle sınırlı olmak üzere adrese dayalı olarak yürütülen iş ve işlemlerde diğer adres, yerleşim yeri adresi ile aynı hukuki değere sahiptir. Kurumlar yürütecekleri iş ve işlemlerde yerleşim yeri adresi gibi diğer adres bilgilerini de esas alır. (NHK/m.48/4)
Adres bildiriminde kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim şahsen veya güvenli elektronik imza ile yapılır. Adres bildirimi, nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere yapılır. Adres bildiriminin, yirmi işgünü içinde yapılması zorunludur.  (NHK/m.50/1,2,3)
Nüfus idarelerindeki işlemlere esas olmak üzere üçüncü kişilerin beyanda bulunabilmeleri ancak vekâletname ibrazı ile mümkündür. (NHK/m.57/1)
NHK:5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu