T.C.
GÜMÜŞHACIKÖY KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan KOÇ Parkının işletilmesi
 
İhale İlanı
 
28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İhale Kayıt Numarası
:
2018/09
 
 
1.İdarenin
 
a) Adresi
:
Cumara Mah.Zübeyde Hanım Cd. No36  Hükümet Konağı kat: 2 Gümüşhacıköy/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası
:
0358.717.10.01
c) Elektronik Posta Adresi
:
kadir.karadas@icisleri.gov.tr
d) İlgilinin Adı Soyadı-Tlf No
:
Kadir KARADAŞ / Birlik Müdürü  03587171001
 
 
2.İhale konusu yapım işinin
 
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan KOÇ Parkının işletilmesi
b) Yapılacağı yer
:
Cumara Mahallesi Zübeyde hanım Bulvarı Hükümet Konağı Bahçesi   / Gümüşhacıköy / Amasya
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.
ç) İşin süresi
:
2 yıl 6 ay  
 
 
3. İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
:
Cumara Mah Zübeyde Hanım Cd. No:36 Hükümet Konağı kat 3 Toplantı Salonu Gümüşhacıköy/AMASYA
b) Tarihi ve saati
:
12.12.2018  Çarşamba
Saat:
10.30
c) Tahmini bedel
:
Aylık 750.00 TL
d) Alanı
:
3.235 metrekare
 
 
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde,
  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
  2. Yerleşim yeri belgesi.  (ADNKS)
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde,
ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici teminat.
4.1.4.1 Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubu veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.
4.1.4.2 Nakit Teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait Gümüşhacıköy Ziraat Bankasında Bulunan TR83 0001 0000 3146 3143 7350 01 no’lu  hesabına yatırılacaktır.
4.1.3. Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesini de teklifleri ile beraber sunacaklardır. 
Ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı ya da yetki vereceği kişiler tarafından imzalanması gerekir.
İstekli;
Gerçek kişi olması halinde,
  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
5.1.2 Yerleşim yeri belgesi.  (ADNKS)
 Tüzel kişi olması halinde,
5.1.3 ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
5.1.4. Vekaletse İmza beyanı
5.1.5.Dosya Alındı Belgesi
5.1.6 Geçici teminat
5.1.7 Teklif Mektubu (kapalı zarf içinde) ihale makamına sunmak zorundadır.
 
5.2.1İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
6.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 
7. Tekliflerin Sunulması :
a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b)Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. 
 
8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
a- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25,00.-TL karşılığı Gümüşhacıköy Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğünden satın alınabilir.
b- İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil Doküman bedelini Gümüşhacıköy Ziraat Bankasında Bulunan TR83 0001 0000 3146 3143 7350 01 no’lu  hesaba yatırmak zorundadır.
9.İhale Başvuru dosyası ihale günü; 12.12.2018 Çarşamba Günü Saat 10.25’a kadar idareye teslim edilir, Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
10. Teklif şekli ve sözleşme;
10.1.İstekliler tekliflerini aylık olarak verilecektir.
11.Geçici Teminat;
11.1.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.
13.Gümüşhacıköy Köylere Hizmet Götürme Birliği; İçişleri Bakanlığınca Birlikler için çıkarılan 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan ihale yönetmeliğine tabidir.
14. Teklif mektubunda verilen adres ve iletişim bilgileri tebligat adresi olarak kabul edilecektir.
 
 
Mehmet Deniz ARABACI
Kaymakam
Birlik Başkanı